Privacy Statement

Privacyverklaring Elan Varsseveld BV

 

Laatst gewijzigd op:07 juni 2018

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en met

welk doel. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze verklaring kan van tijd tot tijd

worden gewijzigd. Het is daarom ook belangrijk om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Let

daarbij op de datum waarop deze privacyverklaring is gedateerd.

Deze privacyverklaring ziet op Ten Brinke Group en al haar dochterentiteiten tenzij elders anders is

vermeld.

 

Definities

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

  • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

natuurlijke persoon.

  • Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met

betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,

wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.

 

Over  Elan Varsseveld BV

 

Elan BV levert en monteert dak- en wandconstructies voor met name de industriële en zakelijke markt in Nederland en Duitsland.  Tevens beschikt Elan over een uitgebreide werkplaats met een CNC aangestuurd Machinepark en verzorgt het hele traject van productontwikkeling tot en met de productie, assemblage van dunne plaatwerkconstructies.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Om onze

werkzaamheden goed uit te kunnen voeren kan het daarbij voorkomen dat wij uw persoonsgegevens

in het kader van samenwerking doorgeven aan andere organisaties of bedrijven. Het voorgaande

gebeurt met in acht name van de geldende wet- en regelgeving, die onder meer normen stellen aan

de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In dit verband kunt u ook denken aan

beveiligingseisen en bewaartermijnen.

In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over hoe wij omgaan met door u verstrekte

persoonsgegevens. Als u nog vragen heeft kunt u -binnen kantoortijden- contact met ons opnemen

via onderstaande contactgegevens.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming benoemd. Deze persoon is belast met de

toezicht op de naleving van bovengenoemde regels op het gebied van gegevensbescherming.

Indien u vragen heeft dan wel een klacht wenst in te dienen kunt u direct contact opnemen met onze

Functionaris gegevensbescherming.

Algemeen Functionaris Gegevensbescherming

André Nienhaus

 

telefonisch +31 315 881111 +31 315 881111

 

E-mail info@tenbrinke.com privacy@tenbrinke.com

 

Post Postbus 36

7050 AA Varsseveld

 

Postbus 36

7050 AA Varsseveld

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij? (afhankelijk van aard bedrijfsvoering)

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden verwerkt  Elan Varsseveld /Ten Brinke Group persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht. Wij zullen alleen de voor onze werkzaamheden noodzakelijke gegevens verwerken. Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Elan Varsseveld /Ten Brinke Group informatie verzamelen bij derden, zoals kredietbeoordelaars. Al deze informatie kan worden opgeslagen op interne systemen. Door middel van die systemen hebben de betrokken Elan Varsseveld /Ten Brinke Group medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Elan Varsseveld /Ten Brinke Group de gegevens verwerkt.

 

Voor welk doel worden uw persoonsgegevens gebruikt? (afhankelijk van aard bedrijfsvoering)

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen voor onderstaande doeleinden worden gebruikt. Het

voorgaande houdt in dat niet elk doel altijd van toepassing is. U bepaalt uiteraard zelf of u deze

informatie met ons wilt delen en geeft ons toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het

kader van onze samenwerking. Met behulp van uw informatie kunnen wij ervoor zorgen dat onze

samenwerking zo optimaal mogelijk verloopt en u tijdig van informatie wordt voorzien.

 

Geven wij gegevens door aan derde partijen?

Om tot een optimale dienstverlening te komen is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens

doorgeven aan derde partijen.

Wij maken in de volgende gevallen gebruik van derde partijen:

  • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van

wet- of regelgeving

  • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt

gegeven

Indien wij uw gegevens aan derde partijen verstrekken zorgen wij er altijd voor dat geborgd is dat die

derde partij -zoals wij zelf ook doen- er met de grootste zorg mee omgaat. Dit begint al met een

zorgvuldige selectie door ons van derde partijen. De derde partij moet namelijk altijd kunnen borgen

dat uw gegevens goed beveiligd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt

 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik van en

ongeautoriseerde toegang. Er zijn niet alleen technische maatregelen maar ook diverse

organisatorische maatregelen genomen. Onder het laatste wordt verstaan dat alle informatie slechts

gebruikt wordt door de personen die deze informatie ook daadwerkelijk nodig hebben om de

werkzaamheden uit te voeren. Alle genomen maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien

nodig herijkt.

Persoonsgegevens worden bewaard om onze werkzaamheden voor u uit te kunnen voeren. Daarna is

het mogelijk dat uw gegevens worden bewaard om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke

bewaartermijnen. Indien er gegevens worden bewaard zullen wij ook altijd ervoor zorgen dat deze

goed beveiligd worden. Indien er geen redenen meer zijn om gegevens te bewaren worden deze

zorgvuldig vernietigd.

 

Automatische gegevensverzameling

Elan Varsseveld /Ten Brinke Group kan tijdens uw bezoek aan onze websites of het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u één van onze websites of apps bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website/app-bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elan Varsseveld /Ten Brinke Group biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen.

 

Wat zijn mijn rechten?

Op basis van de wet komen u een aantal rechten toe, te weten:

ü Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

ü Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.

ü Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen

verwerkt in te zien.

ü Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te

wijzigen.

ü Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten

verwerken.

ü Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het

recht op een menselijke blik bij besluiten.

ü Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u van een hierboven genoemd recht gebruik wenst te maken kunt u hiervoor contact met ons

opnemen. Indien u van een hierboven genoemd recht gebruik wenst te maken kunt u contact

opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet

en social media, evenals spam, te verwijderen voordat deze online is geplaatst. Wanneer u besluit te

reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien

wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek

doen naar de afzender.

 

Wat kan ik doen als ik opmerkingen of vragen heb?

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt

u deze dan aan privacy@tenbrinke.com of schrijf ons op het volgende adres: Ten Brinke Group t.a.v

de functionaris gegevensbescherming Postbus 36, 7050 AA Varsseveld.